رم،فلورانس،ونیز،میلان (11روز)

3شب رم
2شب فلورانس
2شب ونیز
3شب میلان
گشت یکروزه شهر پیزا
گشت یکروزه جزیره کومو