میلان،فلورانس،ونیز (9روز)

3شب میلان
3شب فلورانس
2شب ونیز
گشت یکروزه جزیره کومو
گشت یکروزه شهر پیزا